Agro-Mikro Kft.

 1. Budapest, Nyírpalota u.52.

Adatvédelmi Szabályzata

A fent nevezett Cég, valamint annak képviselője és dolgozói, mint Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzat tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szabályzat minden tartalmi elemét a mindenkor hatályos jogszabályok, törvények előírásainak megfelelően betartja.

A Cég tevékenységének ellátáshoz szükséges adatkezelés az Érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul.

 1. Az adatkezelés célja

A Cég tevékenysége során az információs önrendelkezési jog érvényesülésének biztosítása, valamint a jogosulatlan adatfelhasználás megakadályozása érdekében az irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírások meghatározásával tesz eleget az előírt jogszabályi kötelezettségeknek.

Az adatkezelő a Cég működéséhez szükséges felhasználási céltól eltérően a személyes adatokat nem használhatja fel, harmadik személyeknek csak az Érintett előzetes és tájékoztatás utáni hozzájárulása esetén adhatja át. Ez nem vonatkozik a törvényi kötelezés alapján történő adat továbbítására.

 1. Az adatkezelésben részt vevők /Érintettek/ személyes adatai

A Cég az alábbi személyes adatokat kezeli:

 •  Természetes személyek (Érintettek) neve, születési neve, anyja neve, születési helye, ideje   

  állandó lakhelye, tartózkodási helye.

 •  Elérhetősége érdekében telefonszámát és/vagy elektronikus levelezési címét, állampolgárságát.
 •  Amennyiben más állam polgára, úgy – kötelezően megadandó! – magyarországi levelezési    

  kézbesítési címét.

 •  Nem természetes személyek esetén a közhiteles nyilvántartásban szerepelő adatok.
 1. Az adatkezelés jogalapja

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet), Magyarország Alaptörvénye, az Információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény, valamint a Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény néhány előírása.

 1. Az adatkezelés jogszerűsége

Az adatkezelő személyes adatok kezelését célhoz kötötten – a Cég gazdálkodása érdekében – tisztességes és az Érintett számára átlátható módon végzi.

Az adatkezelés naprakésznek kel lennie.

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor jogszerű, ha

– az Érintett hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez.

  Több adat esetén minden adat kezeléséhez hozzá kell járulnia, amely történhet egyszerre és egy    

  jóváírással, vagy szükség szerint külön-külön kitöltött hozzájáruló nyilatkozattal.

– az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél;

– az adatkezelés jogszabály által előírt kötelesség teljesítéséhez szükséges.

 1. A szabályzat hatálya kiterjed

– a Cég minden személyes adatot érintő adatkezelésére;

– a Céggel szerződéses kapcsolatban álló valamennyi természetes és jogi személyre, jogi

  személyiség nélküli szervezetre;

– a Cég tevékenysége során keletkező valamennyi iratban található személyes adtok

  kezelésére és védelemére.

 1. A szabályzat elfogadása, módosítása

A szabályzat elfogadása és módosítása a Cég közgyűlésének hatáskörébe tartozik.

A szabályzatban foglaltak betartásáért a Cég képviselője a felelős.

Az adatvédelmi előírások alkalmazása szempontjából a Cég – mint adatkezelő szerv – vezetőjének a Cég  képviselőit kell tekinteni.

Az adatkezelés magában foglalja a személyes adatokon végzett cselekményeket, azok gyűjtését felvételét, tárolását, felhasználását, módosítását, továbbítását, törlését.

A képviselők mellet harmadik személy, aki az adatokat feldolgozza – az adatfeldolgozó –, aki  a mindenkori képviselők felügyelete alá tartozik.

 1. Az adatok kezelése, tárolása

Az adatokat papír alapon vagy elektronikus úton kell tárolni úgy, hogy azokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá.

A Cégben a személyes adatkezelő a  képviselő, aki felel a tárolás jogszerűségéért még akkor is, ha más személyt bíz meg a konkrét adatkezeléssel, ill. feldolgozással. Ez utóbbi személlyel vagy céggel szerződést kell kötni.

A képviselő felel az adatok biztonságáért, így meghatározott időközönként adatmentést kell végrehajtani, hogy a számítógépen tárolt adatok véletlenül se vesszenek el.

 1. Az adatkezelésben Érintettek jogai, melyeket biztosítani kell:

– tájékoztatáshoz való jog

– hozzáféréshez valójog

– adatok helyesbítésének kérése

– törléshez való jog

– az adatkezelés korlátozásához való jog

– adathordozhatósághoz való jog

– tiltakozáshoz való jog

 1. Az Érintett joggyakorlásának módja
 2. a) Törlési kérelem: az Érintett jogosult, az adatkezelő pedig köteles a személyes adat törlésére

– ha arra már nincs szükség

– az Érintett visszavonja hozzájárulását

– ha a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte.

 1. b) A törlést nem kell teljesíteni, ha az adatkezelés

– a véleménynyilvánítás szabadságához vagy

– a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges

– jogi kötelezettség miatt szükséges.

 1. c) Törlés esetén a Cég a személyes adatot az informatikai rendszerből visszaállíthatatlanul

   törli.

 1. d) Papír alapú dokumentáció esetében azok jegyzőkönyvi megsemmisítéséről kell gondoskodni.

 

Az Érintett jogosult bizonyos esetekben az adtakorlátozást is kérelmezni. Pl.: az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen adatokat – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéshez, vagy védelemhez, ill. más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

 1. Adatvédelmi incidens

– alacsony szintű: ha pl. az adatkezelő az adatok elhanyagolható körét jogosulatlanul továbbítja

– közepes szintű: ha pl. az adatok nyilvánosságra hozatala, szándékos vagy véletlen

  megsemmisítése, vagy más jogellenes adatkezelési eset

– magas szintű az incidens: az adatok széles körének jogosulatlan továbbítása, megváltoztatása  

  nyilvánosságra hozatala, törlése, jogellenes kezelése.

Teendők adatvédelmi incidens esetén:

– jegyzőkönyv felvétele, közepes szintű incidens esetén: munkacsoportot kell létrehozni a

  kivizsgálásra

– magas szint esetén: értesíteni kell a felügyelő hatóságot, a Nemzeti Adatvédelmi és

  Információszabadság Hatóságot. (NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor

  22/c. telefon: 06-1-391-1400, e-mail: ügyfélszolgálat@naih.hu

 1. Az Agro-Mikro kft. tevékenységének területei

amelynek végzése során a személyes adatok közlése megvalósul

 1. a) a Cég nyilvántartása
 2. b) vagyonvédelmi rendszer működtetése
 3. c) vállalkozásnak nem minősülő, munkavégzésre kötött megállapodások kezelése
 4. d) kivitelezői, vállalkozói szerződések megkötése
 5. e) közgyűlési meghatalmazások esetei
 6. f) weboldalon történő adatok kezelése
 1. A Cég képviselő feladata

– a Dolgozókkal megismertetni az adatkezelési szabályzatban foglaltakat

– jogosulatlan hozzáférést megakadályozni

– a beszerzett adatokat csak cél szerint felhasználni

– ha az adatra már nincs szükség, az adatot törölni kell és erről az Érintettet értesíteni kell

A Cég képviselő a közgyűlésnek közvetlen alárendeléssel látja el feladatát, kizárólag a közgyűlés utasíthatja és neki tartozik beszámolni.

 1. Jogorvoslati lehetőségek az Érintettek részéről

Az Érintett panasz esetén a közgyűléshez fordulhat, következő fórum az Adatvédelmi Hatóság és végső soron a polgári per.

A jelen szabályzatot a közgyűlésnek el kell fogadnia, és azzal lép hatályba, bár az Uniós rendelet szerint 2018. május 25-től a tagállamokban kötelező az alkalmazása.